Batla ditshwantsho ka...
 
Go dira se mo moleng wa patlisiso
Kwala mofoko a a botlhokwa: monyo o o dikgapetlana
Agelela mafoko se nna jalo: "sethunya"
Kwala OR fa gare ga mafoko a o a batlang: ditlhare OR mhero OR majwang
Tsenya letshwao la go ntsha fa pele ga mafoko a o sa a batleng: -matlhabaphefo
O bo o lebaganya maduo le go feta ka...
Batla ditshwantsho ka selekanyo se o se ratang.
Tlhalosa popego ya setshwantsho.
Batla ditshwantsho tsa mmala o o ikgethetseng.
Lekanyetsa mefuta ya ditshwantsho e o e bonang.
Bona ditshwantsho tse di gatisitsweng mo lefelong lengwe.
Batlisisa lefelo le lengwe (jaaka sfmoma.org ) kgotsa o lekanyetse maduo a gago mo lesuping jaaka .edu, .org or .gov
Bolelela SafeSearch gore e tlhotlhe diteng tse di fatlhang tsa thobalano
Batla ditshwantsho tsa mofuta o o oratang.
Batla ditshwantsho tse o kgonang go di dirisa.
O kgona le go...
Batla ditsebe tse di amanang le, kgotsa di lomaganya le, URL
Batlisisa ditsebe tse o kileng wa di etela
Dirisa madirisi a a mo moleng wa patlisiso
Lebaganya maitshetlelo a patlisiso