Batla ditsebe ka...
 
Go dira se mo moleng wa patlisiso
Kwala mofoko a a botlhokwa: kgomo e tshunyana bohala
Agelela mafoko se nna jalo: "ntša"
Kwala OR fa gare ga mafoko a o a batlang: e nnye OR e e lekanetseng
Tsenya letshwao la go ntsha fa pele ga mafoko a o sa a batleng: -peba, -"ntša ya Jack Russell"
go ya go
Tsenya matshwao a kemo a le mabedi fa gare ga dinomore o bo o tsenya leemele seelo: 10..35 kg, P300..P500, 2010..2011
O bo o lebaganya maduo le go feta ka...
Batla ditsebe ka puo e o e ikgethelang.
Bona ditsebe tse di gatisitsweng mo lefelong lengwe.
Bona ditsabe tse di fetotsweng mo nakong e o ikgethetseng.
Batlisisa lefelo le lengwe (jaaka wikipedia.org ) kgotsa o lekanyetse maduo a gago mo lesuping jaaka .edu, .org or .gov
Batlisisa mafoko mo tsebeng yotlhe, setlhogo sa tsebe, kgotsa aterese ya enthanete, kgotsa dikgoge tse di isang kwa tsebeng e o e senkang.
Batla ditsebe ka mokgwa o o o ratang.
Batla ditsebe tse o letlelelwang go di dirisa ka bowena.
O kgona le go...
Batla ditsebe tse di amanang le, kgotsa di lomaganya le, URL
Dirisa madirisi a a mo moleng wa patlisiso
Lebaganya maitshetlelo a patlisiso
Ditiriswa tsa Google
Menyu o mogolo