Molaetsa wa kiso-go-sele
 Tsebe e e kwa morago e go romela kwa http://www.routus.com/2017/03/alamat-dan-rute-apotek-alfa-farma.html.

 Fa o sa batle go etela tsebe ele, o ka nna wa boela ko tsebeng e e kwa morago.